ระบบบัญชีข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำ เป็นการรวบบัญชีข้อมูลตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ โดยปี 2564 กรมทรัยพยากรน้ำได้รวบรวมบัญชีข้อมูลของภาคกิจด้านการติดตามสถานการณ์น้ำ