ระบบบัญชีข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำ เป็นการรวบบัญชีข้อมูลตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ขอกำหนด URL ในการเข้าถึงชุดข้อมูล จำแนกตามชุดข้อมูลในระบบนี้ ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำจะทำการอัพเดทข้อมูลที่ Website แหล่งเดียว ผู้ใช้ข้อมูลพึงยึดถือ URL เหล่านี้ในการติดตามเชื่อมต่อเข้อมูลไว้ใช้งาน