พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: HTML ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ แท็ค: พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง drought

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).