Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
dept text หน่วยงาน
budget_year text ปีงบประมาณ
project_type text ประเภทโครงการ
project_type2 text ประเภทโครงการ2
project_name text ชื่อโครงการ
address text ที่ตั้งโครงการ
thumbol text ตำบล
amphoe text อำเภอ
province text จังหวัด
budget numeric งบประมาณ
basin_no numeric รหัสลุ่มน้ำ
basin_name text ชื่อลุ่มน้ำ
lat1 text Latitude คู่ที่ 1
long1 text Longitude คู่ที่ 1
lat2 text Latitude คู่ที่ 2
long2 text Longitude คู่ที่ 2
lat3 text Latitude คู่ที่ 3
long3 text Longitude คู่ที่ 3
lat4 text Latitude คู่ที่ 4
long4 text Longitude คู่ที่ 4
waterstorage numeric ความจุเก็บกักน้ำ

ความจุเก็บกักน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)

household numeric ประชาชนได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์(ครัวเรือน)

agicuturearea numeric พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์

พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์(ไร่)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2547
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 9 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565