Skip to content

ความเปลี่ยนแปลง

View changes from to


On 30 มิถุนายน ค.ศ. 2021 4 นาฬิกา 03 นาที 41 วินาที UTC, Gravatar ผู้ดูแลระบบกรมทรัพยากรน้ำ:
  • Changed value of field objective to [u'\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34', u'\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34', u'\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e41\u0e21\u0e48\u0e1a\u0e17\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e15\u0e49\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34', u'\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3 (\u0e21\u0e15\u0e34\u0e04\u0e23\u0e21. 4 \u0e18.\u0e04. 2560)', u'\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10\u0e1a\u0e32\u0e25/\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35', u'\u0e21\u0e15\u0e34\u0e04\u0e13\u0e30\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35', u'\u0e01\u0e0e\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e07', u'\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19'] in ชุดข้อมูลปริมาณฝน


  • Changed value of field data_collect_other to ตำบล in ชุดข้อมูลปริมาณฝน


  • Changed value of field data_language to [u'\u0e44\u0e17\u0e22'] in ชุดข้อมูลปริมาณฝน