ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ .rar, .shp
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์
มาตราส่วน 1:50,000
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง 3 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 3 กุมภาพันธ์ 2565
สร้างในระบบเมื่อ 7 มิถุนายน 2565