พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง/น้ำท่วม

กรมทรัพยากรน้ำ ขอกำหนด URL ในการเข้าถึงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้ง พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำหลาก พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำท่วม-น้ำหลาก ที่จะทำการอัพเดทข้อมูลคือ http://ckan.dwr.go.th/dataset/dwr_51_02 ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำจะทำการอัพเดทข้อมูลที่ Website แหล่งเดียว ผู้ใช้ข้อมูลพึงยึดถือ URL เหล่านี้ในการติดตามเชื่อมต่อเข้อมูลไว้ใช้งาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ/ศูนย์เมขลา
* อีเมลผู้ติดต่อ mekhala@dwr.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
 • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
 • มติคณะรัฐมนตรี
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง วิเคราะห์จาก 1) ข้อมูลค่าดัชนีความแตกต่างของความชื้น (NDWI) ช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563): GISTDA 2) Area-Based พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปี พ.ศ. 2560 : สทนช. 3) พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2550-2559) : ปภ. ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม วิเคราะห์จาก 1) พื้นที่น้ำท่วมรายเดือน ช่วง 7 ปี (พ.ศ. 2557 - 2563): GISTDA 2) Area-Based พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ปี พ.ศ. 2561: สทนช. 3) พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมหลากดินโคลนถล่ม ช่วง 12 ปี (พ.ศ. 2551 - 2563): สวพ.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Image
 • XLS/XLSX
 • Shapefile
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 3 กุมภาพันธ์ 2565
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:50,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 537824
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1127816.437
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2024244
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 770217
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2565-03-14 00:00:00
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 3 กุมภาพันธ์ 2565
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 กันยายน 2566