แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำระยะ 5 ปี

กรมทรัพยากรน้ำ ขอกำหนด URL ในการเข้าถึงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำระยะ 5 ปี ที่จะทำการอัพเดทข้อมูลคือ http://ckan.dwr.go.th/dataset/dwr_51_03 ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำจะทำการอัพเดทข้อมูลที่ Website แหล่งเดียว ผู้ใช้ข้อมูลพึงยึดถือ URL เหล่านี้ในการติดตามเชื่อมต่อเข้อมูลไว้ใช้งาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
* อีเมลผู้ติดต่อ saraban0604@dwr.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนปฏิรูปประเทศ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
* แหล่งที่มา สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ
URL http://division.dwr.go.th/bwrpp1/index.php/2020-01-22-04-26-31
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 9 กันยายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 สิงหาคม 2566