ส่วนตัว
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำระยะ 5 ปี

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
* อีเมลผู้ติดต่อ saraban0604@dwr.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนปฏิรูปประเทศ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
หมู่บ้าน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, พิกัด
* แหล่งที่มา สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ
URL http://division.dwr.go.th/bwrpp1/index.php/2020-01-22-04-26-31
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 9 กันยายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2565