คิดค้นนวัตกรรม และพัฒนางานวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

คิดค้นนวัตกรรม และพัฒนางานวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน